REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE „Pastreaza codul AOSAB22 si ai 1000 de euro reducere.”

1.1. Organizatorul campaniei promotionale (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este AVIA MOTORS SRL cu sediul in Bucuresti, Sos. Dobroesti nr. 7, Bl. 4, et. 10, ap. 29, camera 13-16, Sector 2 inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J40/10185/1994, Tel. 0212094000 inregistrata ca operator in evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3989
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi afisate pe site si la punctul de lucru AVIA MOTORS din Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 39 (fost 11), judetul Ilfov, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.
SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE
2.1. In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:
a)„Participantii” – clientii persoane fizice sau juridice care au vazut campania in mediul online sau pematerialele cu oferta in curs distribuite la SAB 2022.
b)„Campania”– reprezinta acest program care se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament.
c)„Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele si acteleaditionale ulterioare care fac parte din acesta.
d)„AVIA MOTORS”/ „Organizatorul” – este organizatorul Campaniei, identificat conform sectiunii 1.1. demai sus si avand atributii stabilite prin prezentul Regulament.
SECTIUNEA 3. Durata si aria de desfasurare a Campaniei
3.1. Campania se desfasoara in perioada 6 – 31 octombrie 2022.
3.2. Campania se va desfasura la punctul de lucru AVIA MOTORS din Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 39 (fost 11), judetul Ilfov.
SECTIUNEA 4. Participantii si conditiile de participare la Campanie
4.1. Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie sa utilizeze codul de promotie AOSAB22, sa achizitioneze si sa plateasca integral o masina rulata, in perioada 6 – 31 octombrie 2021, de la punctul de lucru AVIA MOTORS mentionat in regulament.
4.2. Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la Promotie, Participantii accepta intrarea in baza de date a Organizatorului.
4.3. Promotia se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai inainte de a anunta in mod public aceste modificari, prin afisarea acestora pe site-ul companiei si la punctul de lucru AVIA MOTORS mentionat in regulament, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 5. Participarea la Promotie si Mecanismul Campaniei Promotionale

5.1. Pot participa la Campanie in calitate de Participanti, toti cei care au vazut promotia in mediul online sau pe materialele pregatite pentru aceasta campanie la SAB 2022 si care vor folosi codul de promotie AOSAB22.

5.2 Participantii Campaniei vor benefica de un discount de 1000 euro (TVA inclus) la achizitionarea unei masini rulate de la punctul de lucru AVIA MOTORS situat in Bd. Biruintei nr. 39 (fost 11), Pantelimon – Ilfov, in perioada 6 – 31 octombrie 2022, sub conditia achitarii integrale in perioada mentionata a autovehiculului achizitionat. Se poate folosi un singur cod de reducere pentru fiecare autovehicul achizitionat. Campania nu se cumuleaza cu alte campanii active.

5.3. Detaliile referitoare la aducerea la indeplinire a mecanismului Promotiei si modul de participare vor fi disponibile la punctul de lucru AVIA MOTORS mentionat mai sus si pe site-ul companiei.

SECTIUNEA 6: Protectia datelor personale

6.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie (date de contact – nume, prenume, adresa postala, telefon, adresa email; date privind autovehiculul – marca, model, serie caroserie, numar inmatriculare) in calitate de Operator si in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protec.ia Datelor nr. 679/ 2016.

6.2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii de catre Organizator a dreturilor si obligatiilor ce-i revin conform prezentului Regulament si a legislatiei in vigoare. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora poate atrage insa imposibilitatea participarii la Campanie.

6.3. Temeiul juridic al operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie este consimtamantul. Prin oferirea datelor participantii isi exprima acordul pentru a participa la Campanie.

6.4. Transmiterea unor informatii privind alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator sau transmiterea unor informatii cu privire la ofertele Organizatorului, ale afiliatilor, precum si ale partenerilor se va face doar in baza consimtamantului participantilor.

6.5. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6.6. Ca principiu, Organizatorul nu va transfera datele cu caracter personal colectate in afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European si nici nu va prelucra automat datele cu caracter personal in scopul crearii de profiluri.

6.7. Organizatorul mentine masurile de securitate fizice, tehnice si organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, dezvaluirii, restrictionarii sau accesarii accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent de sfera de activitate unde sunt prelucrate.

6.8. Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de produse/ servicii si vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiile in
materie fiscala si in materia arhivarii. Dupa expirarea duratelor de stocare, este posibil ca Organizatorul sa anonimizeze datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru scopuri statistice.

6.9. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/ sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar.

6.10. Organizatorul a desemnat un Responsabil pentru protectia datelor, ale carui date de contact sunt:
Telefon: 021 209 40 00
E-mail: protectia.datelor@aviamotors.ro
Adresa: Bd Biruintei 39 (fost 11) Pantelimon – Ilfov.

Pentru mai multe detalii legate de operatiunile de prelucrare desfasurate de Organizator, va rugam sa accesati linkul https://www.aviamotors.ro/companie/gdpr/.

Pentru orice sugestii sau reclamatii legate de prezenta promotie va puteti adresa departamentului de marketing al Avia Motors SRL la adresa e-mail: marketing@aviamotors.ro sau prin telefon la numarul 021 209 40 10.

ORGANIZATOR,
AVIA MOTORS SRL